Enpact, Team Klausur | Paretz Akademie | www.enpact.org/