Ashoka | Fellow Treffen & Ethiktag | Paretz Akademie, John Franklin